Sprawozdanie z przebiegu XI Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

W dniach od 18 do 23 września br. odbył się XI Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Mieleckiego i Prezydent Mielca. W tym roku główne przesłania Festiwalu koncentrowały się wokół: kompetencji oczekiwanych przez nowoczesną gospodarkę, rozbudzania wśród uczniów zainteresowań naukowo-technicznych związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, zrozumienia procesów wywołujących zmiany klimatyczne oraz promowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia odbyły się m. in. seminaria, panele dyskusyjne dla przedstawicieli przedsiębiorstw, gmin i nauczycieli ze szkół wszystkich poziomów edukacyjnych oraz przedszkoli regionu.

 Oferta dla przedsiębiorstw, szkół zawodowych oraz centrów kształcenia zawodowego z powiatu mieleckiego oraz z województwa podkarpackiego

21 września 2021 r.

 Seminarium „Edukacja dla przemysłu – wyzwania dla Polski w perspektywie roku 2030”.

Prelegenci: Dr Tomasz Kulisiewicz, Artur Grochowski, Waldemar Barnaś, Grzegorz Belica, Agnieszka Michna, Zdzisław Nowakowski.

Na seminarium prelegenci potwierdzali, że w tak dynamicznie rozwijającej się gospodarce 4.0 potrzeba zupełnie innych kompetencji, zupełnie innych absolwentów. System edukacji generuje umiejętności, które nie przystają do zapotrzebowania nowoczesnych firm na kwalifikacje. Podczas spotkania przedstawiony został pomysł tworzenia tzw. otwartych warsztatów prototypowania, czyli miejsc, pracowni, warsztatów otwartych, w których w dowolnym czasie młodzież, uczniowie, studenci mogą zrealizować swoje pomysły. Jest to również sposobność do integracji społeczności lokalnych. Otwarte warsztaty prototypowania są kreatywnymi miejscami spotkań, gdzie są pasjonaci, którzy wspólnie coś tworzą.

Panel dyskusyjny ”Kolegia Kompetencji Cyfrowych oraz Branżowe Centra Umiejętności skutecznym pomysłem na nabywanie kwalifikacji rynkowych.

Uczestnicy panelu: Krzysztof Głomb, Tomasz Kulasa, prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat, dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, Zdzisław Nowakowski.

Podczas panelu stwierdzono, że same kompetencje techniczne i cyfrowe są niewystarczające jeżeli chodzi o potrzeby pracodawców. Oczekiwane są też kompetencje tzw. przekrojowe, personalne, zwane społecznymi, nabywane głównie w kształceniu nieformalnym, stąd też potrzebna są zmiany w szkołach i przedsiębiorstwach. Odpowiedzią na deficyt oczekiwanych przez firmy umiejętności i kompetencji mogą zapełnić Branżowe Centra Umiejętności. W Krajowym Programie Odbudowy do roku 2025 zaplanowano utworzenie 240 centrów. Centra te mają być skoncentrowane na jednej dziedzinie technicznej i mają powstać przy Centrach Kształcenia Zawodowego i szkołach zawodowych. Ich zadanie to służyć młodzieży szkolnej w rozwijaniu kompetencji zawodowych, podwyższać kwalifikacje rynkowe. Natomiast podwyższaniu kompetencji cyfrowych służyć mają Kolegia Kompetencji Cyfrowych, czyli partnerstwa przedsiębiorstw i innych podmiotów publicznych.

W związku z tym, że wiedza nabyta w uczelniach szybko się dezaktualizuje, istnieje potrzeba ustawicznego jej uzupełniania przez osoby zatrudniane w firmach. Tę lukę w kształceniu może wypełnić edukacja pozaformalna, realizowana np. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) oraz inne instytucje działające poza systemem szkolnym w oparciu o programy tworzone wspólnie z przedsiębiorcami. Konieczna jest również bliższa współpraca  przedsiębiorstw, szkół, uczelni wyższych i władz publicznych w celu dostosowania kompetencji wymaganych przez rynek pracy.

Spotkanie Mamy pomysł: „Dowartościować technikę w szkole podstawowej”

Uczestnicy spotkania: Tomasz Kulasa, dyrektorzy, kierownicy ds. edukacji z gmin powiatu mieleckiego i dyrektorzy szkół. Przedmiotem spotkania była kwestia zaplanowanych przez MEiN środków finansowych przeznaczonych na doposażenie pracowni szkół podstawowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Obecnie odbywają się webinaria organizowane przez MEiN informujące szkoły i organy prowadzące szkoły, jak krok po kroku wygląda proces składania wniosków oraz jakie są narzędzia służące do wysyłania wniosków na doposażanie szkół.

GALA

Kulminacyjnym wydarzeniem Festiwalu była uroczysta Gala, podczas której odbyło się wręczenie statuetek Leonardo osobom, instytucjom i organizacjom, które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta w wymiarze społecznym, edukacyjnym, naukowym, gospodarczym. Otrzymali je:

– w kategorii „Mielecki talent” Emila Wojdyło za wybitne osiągnięcia w modelarstwie kosmicznym na Mistrzostwach Polski w latach 2018-2019 – złote medale w kategorii juniorów;

– w kategorii „Nauka” dr hab. inż. Włodzimierz Adamski za godne najwyższego uznania budowanie kariery zawodowej w trakcie 40 lat pracy w przemyśle lotniczym (PZL Mielec) oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami Politechniki Warszawskiej i Politechniki Rzeszowskiej;

– w kategorii „Przedsiębiorstwo” firma NAVITEL sp. z o. o. (Prezes Wojciech Mordec) za aktywne włączenie się w przeciwdziałanie negatywnym sutkom spowodowanych pandemią COVID-19 poprzez opracowanie i produkcję sterylizatorów powietrza oraz bramek dezynfekująco-monitorujących;

– w kategorii „Społeczna odpowiedzialność” dr inż. Bogdan Ostrowski za godny naśladowania sposób myślenia i działania nakierowanego na aktywne włączenie się biznesu w popularyzację i wsparcie nauki oraz mieleckiej edukacji zawodowej.


Oferta dla nauczycieli z przedszkoli oraz szkół z miasta i powiatu mieleckiego

21-23 września 2021 r.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych „Każdy uczeń ma talent – szkoła jako miejsce odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów”.

Wykładowcy: doradcy metodyczni, Bogusław Krata, Tomasz Madej

Podczas spotkania zwrócono uwagę na różne aspekty rozwoju zawodowego uczniów. Wiedza, upór i silna wola to czynniki, które są niezbędne do każdego rozwoju w różnych typach inteligencji uczniów. Talent w danej dziedzinie pozwala jedynie, a może aż, robić coś szybciej, sprawniej, nie generując znużenia i zniechęcenia. Najważniejsze jednak, by odkrywać w uczniach to, co napędza ich do działania, gdyż tylko wtedy możliwy jest postęp. Ciekawym doświadczeniom przeprowadzanym z nauczycielami towarzyszyło przesłanie, które było tematem wystąpienia: Jak interesująco i nieszablonowo pokazywać uczniowi świat nauki? Recepta wydaje się prosta – do każdego pokazu/doświadczenia zbudować interesującą fabułę, która pozwoli zapamiętać i wyciągać trafne wnioski.

 Konferencja metodyczna Zdrowy uczeń w zdrowym środowisku.

Prelegenci: doradcy metodyczni, Katarzyna Ruszała, dr Barbara Wolny

Na konferencji poruszono ważne kwestie odnawialnych źródeł energii oraz powstawaniu takiego zjawiska jak smog i jego wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Materiały przedstawione podczas spotkania ukazały stan zanieczyszczenia środowiska w powiecie mieleckim i województwie podkarpackim. W tym aspekcie przekazano nauczycielom sposoby realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

Konferencja metodyczna Zdrowy przedszkolak w zdrowym środowisku.

Prelegenci: doradcy metodyczni, Agnieszka Garncarz, Katarzyna Ruszała, dr Barbara Wolny, nauczycielki wychowania przedszkolnego z mieleckich przedszkoli, które realizują program promocji zdrowia


Oferta dla uczniów Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Umiejętności Technicznych  Leonardo

17 września 2021 r – 5 października 2021 r.

Inauguracja roku akademickiego Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych Leonardo

Prowadzący: Katarzyna Ruszała, Emilia Wojdyło, Grzegorz Goryczka

Przeprowadzono interesujące wykłady popularno-naukowe, studentom Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego wręczono indeksy – 22 września 2021 r.

Warsztaty kreatywne dla uczniów: Budowa modeli rakiet prowadzone przez Grzegorza Goryczkę – 17 września 2021 r.

Spotkanie z olimpijczykami z Tokio

z udziałem: Katarzyny Ździebło, Dawida Tomali i Rafała Augustyna

Nauka i technika chodu sportowego dla uczniów z mieleckich szkół podstawowych wraz z mini zawodami na 800 m na bieżni stadionu Gryf – 22 września2021 r. i 5 października 2021 r.

 Wydarzenia festiwalowe miały miejsce w różnych częściach Mielca: w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, w Samorządowym Centrum Kultury i w Bibliotece Samorządowego Centrum Kultury, na stadionie Gryf i wzięło w nich udział ponad 250 osób.

 

 

Galeria zdjęć